PROJEKT SAVE

Cilj projekta SAVE je izboljšati kakovost sistemov preprečevanja in odkrivanja primerov nasilja nad otroki v Evropi in omejevanje kratkoročnih in dolgoročnih posledic nasilja za žrtve.

S pomočjo inovativnega modularnega intervencijskega modela, ki temelji na predpostavki javno-zasebnega partnerstva z namenom oblikovanja stroškovno učinkovitih rešitev in vključuje ukrepe terenskega dela in uporabo IKT orodij, z neposredno udeležbo ciljne skupine zlorabljenih otrok ali odraslih, ki so bili žrtev nasilja v mlajših letih, ter staršev, učiteljev in vzgojnoizobraževalnih delavcev, na katere se lahko obrnejo mladi.

Ta publikacija je bila… objavljena  s finančno… podporo programa Daphne, ki ga izvaja Evropska Unija.

Za vsebino publikacije so odgovorni izključno projektni partnerji projekta SAVE in v nobenem primeru ne izraža stališč Evropske Komisije.

ue_daphne

Upravičenci, ciljne skupine in obrazložitev izbire

children-victims2

Žrtve nasilja

Žrtve nasilja v otroštvu (tudi odrasli) in otroci, ki jim preti nevarnost, da postanejo žrtve nasilja.

V nekaterih državah EU obstajajo določene vrzeli pri zagotavljanju socialnih storitev za te ciljne skupine;

Poleg tega družine in vzgojnoizobraževalni delavci nimajo dovolj znanja za odkrivanje obstoja nasilnega vedenja

Ci sono alcuni gap nell’erogazione di servizi di supporto sociale a questo gruppo in alcuni Paesi EU; inoltre, si evidenziano scarsa conoscenza e capacità, da parte di famiglie & insegnanti, nel rilevare comportamenti violenti.

parents2

Starši

Družine predstavljajo prvo vzgojno-izobraževalno okolje za otroke. Staršem je treba zagotoviti ustrezno znanje in orodja, da lahko zaznajo zlorabe in nasilje pri svojih otrocih, tudi znotraj same družine.

teachers2

Učitelji/vzgojnoizobraževalno osebje

Šole morajo biti na drugem mestu (glede na pomembnost) za dobro vzgojo otrok glede odkrivanja in preprečevanja nasilja (prav v šolah namreč pogosto tudi prihaja do nasilja)

stakeholders-2-1

Javni in zasebni deležniki

I professionisti del settore pubblico (personale medico e paramedico, assistenti sociali) e privato (ONG e associazioni) sono il terzo target del progetto SAVE, per una maggiore cooperazione pianificazione delle attività con la partecipazione del sistema pubblico e delle istituzioni/associazioni private in un’ottica di complementarietà.