PREPREČEVANJE / ZAZNAVANJE

Ena poglavitnih težav na ravni držav članic EU glede preprečevanja in odkrivanja nasilja nad otroki je pomanjkanje preventivnih ukrepov, zlasti glede odgovorne vzgoje (učitelji in družine) in samih otrok, ter podcenjevanje števila žrtev, ki mu botruje dejstvo, da je večina primerov skritih, se o njih ne poroča ali jih žrtve zamolčijo zaradi občutka sramu.

 

Model SAVE je zasnovan za reševanje teh težav s specifičnimi ukrepi, katerih cilj je:

 • Opremiti otroke z orodji, potrebnimi za njihovo zaščito.
 • Spodbujati in podpirati vlogo šol in krepiti vlogo učiteljev ter njihovega znanja in veščin na področju preprečevanja in odkrivanja zlorab.
 • Spodbujati in podpirati vlogo šol in krepiti vlogo učiteljev ter njihovega znanja in veščin na področju preprečevanja in odkrivanja zlorab.
tumblr_nk8o4x2Zjh1teue7jo1_1280
concept

Poleg tega je podrobljena analiza v šestih državah, vključenih v projekt SAVE, pokazala, da preprečevanje in odkrivanje še vedno ni dovolj povezano in da so se prejšnji preventivni ukrepi osredotočali zgolj na posamezne vrste nasilja.

 

Zato model SAVE, oblikovan na podlagi zgornjih ugotovitev, temelji na predpostavkah, da:

  • različni procesi trajno sobivajo in so med seboj prepleteni: Preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje primerov nasilja;
  • morajo vsi ti procesi zajeti vse vrste nasilja; konkretno se model SAVE začne s preventivno definicijo dvosmernega procesa, ki se uvršča v okvir vidika za promocijo zdravja, in navaja, da:

– Se mora koncept utrpelega/izvajanega nasilja nadomestiti z vidikom obvladovanja nasilja, ki ustvarja strokovno znanje na področju samozaščite in zaščite drugih
– Usposabljanje šteje kot glavna strategija, ki omogoča doseganje cilja preprečevanja in odkrivanja
– Morata preprečevanje in odkrivanje vključiti celotno skupnost, da lahko s pomočjo posebnega usposabljanja zagotovita pogoje varstva in zdravja za vse

MODELI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE SO TESNO POVEZANI IN SE DELIJO V TRI GLAVNE UKREPE:

1. Usposabljanje promoterjev

Prvi ukrep, imenovan Usposabljanje promoterjev, predvideva, da operaterji SAVE razširjajo seznanjenost s projektom SAVE in s predlaganimi dejavnostmi usposabljanja na temo samozaščite in zaščite drugih v okviru svoje skupnosti.

 

Po zbrani udeležbi bodo operaterji SAVE izvedli aktivnost usposabljanja, katere skupni cilj je, seznaniti udeležence s tem, kako pride do nasilja in kako ga obvladati in se z njim soočati. Usposabljanje promoterjev se bo zlasti osredotočilo na posebno znanje o tem, kako otroke naučiti samozaščite in zaščite drugih in kako spodbujati odkrivanje nasilja s strani samih otrok, skozi izvedbo delavnic, namenjenim mladoletnikom.

 

Usposabljanje promoterjev se načrtuje tudi kot izvedljiva možnost za spodbujanje morebitnega odkrivanja nasilja, s katerim so se srečali odrasli v svojem otroštvu. Cilj usposabljanja je oblikovati profil strokovnih delavcev, imenovanih promoterji, ki bodo posebej usposobljeni za omenjene problematike in ki bodo lahko spodbujali odkrivanje nasilja v širši skupnosti

2. Delavnica V.v.V. (Voice vs. Violence - Glas proti nasilju)

Drugi korak predvideva izvedbo delavnice v.V. (Voice vs. Violence – Glas proti nasilju). Delavnica sestoji iz srečanj med promoterji in otroki: cilj je spodbujanje znanja samozaščite in zaščite drugih.

 

V tej fazi bo morda zaradi tematike in uporabe specifičnih interaktivnih orodij za odkrivanje prišlo do odkrivanja primerov nasilja.

 

Takšne situacije bodo skrbno spremljali operaterji Save, ki jim mora poročati promoter; poleg tega bodo promoterji imeli na voljo priročnik za delavnico, v katerem bodo opisane konkretne prakse pri odkrivanju primerov, ki opisujejo pogoje za zagotavljanje zasebnosti, za poslušanje in zbiranje besedil, pa tudi ustrezne načine poročanja (npr. obveščanje usposobljenih strokovnjakov, odgovornih za obvladovanje primerov nasilja).

 

Rezultat delavnice bo odkrivanje utrpelega nasilja (če je do njega prišlo) in videoposnetki, ki jih bodo ustvarili otroci skozi timsko delo; v njih se bodo iskali odgovori na naslednja vprašanja: “Kaj je nasilje?” “Kaj lahko storimo, še preden se zgodi nasilje (da ga preprečimo)?” in “Kaj lahko storimo, ko je do nasilja že prišlo in ste bili njegova žrtev vi ali vaši prijatelji?”

3. SAVE videoposnetek

Tretji ukrep, videoposnetek SAVE, je namenjen širši javnosti. V tej fazi aktivnosti bodo operaterji SAVE po predhodni izbiri videoposnetkov, ki so jih pripravile ciljne skupine v vsaki državi partnerici, izdelali edinstven videoposnetek, ki bo predstavljal uradni videoposnetek projekta SAVE.

 

Ko bo  videoposnetek Save pripravljen, bo naslednji korak ugotoviti možne institucionalne in neinstitucionalne kontekste, v katerih bi ga lahko predvajali in razširili v javnost izdelek, ki ga je oblikovala sama javnost na temo promocije obvladovanja nasilja.

Ta ukrep predstavlja tudi odziv na vse večjo potrebo po ozaveščanju problematike nasilja nad otroki med širšo javnostjo in nosilci odločanja.

INOVACIJA

Projekt SAVE obravnava zlasti prednostno področje zagotavljanja podpore žrtvam nasilja. Glavni cilj ………projekta je namreč priprava specifičnega javno-zasebnega modela ukrepanja za zagotavljanje strokovne podpore žrtvam nasilja (otrokom in odraslim, ki so bili žrtve nasilja v otroštvu) v srednje- in dolgoročnem obdobju, s poudarkom na IKT orodjih za  načrtovanje in razvoj, ki jih spremljajo ukrepi za preprečevanje in odkrivanje nasilja med otroki in mladimi na ravni EU. Konkretno je dodana vrednost projekta SAVE na izbranem prednostnem območju izdelava celovitega in operativnega intervencijskega modela, ki ga lahko neposredno uporabljajo operaterji in nosilci odločanja na ravni EU, izdelanega s skupnim oblikovanjem, preizkušanjem in prilagajanjem na podlagi meril “modularnosti intervencije”.

Poleg tega model SAVE temelji tudi na inovativnih IKT rešitvah (socialni mediji, web 2.0 in gradivo za učenje na daljavo), s čimer cilja na dostopnost vseh informacij.

 

Cilj intervencijskega modela SAVE, ki ga bodo s skupnim delom pripravili številni specialisti in strokovnjaki iz EU, je zagotoviti nosilcem odločanja EU in operaterjem novo orodje (načrtovano in preizkušeno v šestih državah) za načrtovanje socialnih politik na podorčju preprečevanja, odkrivanja in obvladovanja primerov nasilja.

 

Ta inovativen pristop, razvit v evropskem okolju, bo partnerjem pomagal tudi dostopati do dveh ključnih politik Evropske Unije: spodbujanje javno zasebnega partnerstva in izboljšanje uporabe IKT orodij tudi v socialnih vprašanjih} ki sta navedeni v strategiji Evropa 2020 (digitalna agenda)

Ugotovljene težave
Cilj projekta
 • Otrokom – žrtvam nasilja se ob samem nasilju sicer nudi pomoč, ki pa ni dolgotrajna
 • Srednje- in dolgoročna podpora zlorabljenih otrok po preteku treh let je draga in vodi v “privatizacijo podpore – terapija”
 • Preučiti in preizkusiti stroškovno učinkovite rešitve za učinkovit celostni pristop k nasilju (preprečevanje, odkrivanje, prva pomoč in srednje- ter dolgoročna podpora) skozi pobude javno-zasebnih partnerstev in IKT orodja
 • Aktiviranje zasebnega sektorja (NVO) izpostavlja probleme standardizacije.
 • Pomanjkanja inovacij ter razpoložljivih metod in orodij, kar vodi v slabo izbiro tradicionalnih enostavnih rešitev (potrebna so nova orodja IKT).
 • Pripraviti in preizkusiti inovativen intervencijski model (vključno z operativnimi orodji), ki lahko izboljša kakovost SVV na evropski ravni, tudi zahvaljujoč IKT rešitvam za obvladovanje primerov
 • Pomanjkanje preventivnih ukrepov proti nasilju, zlasti glede odgovorne vzgoje (učitelji in družine) in samih otrok.
 • Podcenjevanje števila žrtev nasilja v Evropi, ki mu botruje dejstvo, da je večina primerov skritih, se o njih ne poroča ali se jih zamolči zaradi občutka sramu.
 • Opremiti otroke z orodji, potrebnimi za njihovo zaščito
 • Spodbujati in podpirati vlogo šol in krepiti vlogo učiteljev ter njihovega strokovnega znanja in veščin na področju preprečevanja in odkrivanja zlorab.
 • Zagotoviti, da je vsaka odrasla oseba, ki pride v stik z otrokom, vsaj minimalno usposobljena za prepoznavanje in odkrivanje njegovih klicev na pomoč.
 • Vesplošna nizka stopnja ozaveščenosti o razsežnosti problema, značilna za nosilce odločanja in institucije, ki delujejo na socialnem področju.
 • Ozaveščati javnost, da bo aktivno sodelovala pri spodbujanju in uveljavljanju pravic otrok.
 • Izboljšati osveščenost o zaščiti mladih državljanov pred nevarnostjo zlorabe, tudi s pomočjo medijev, spletnih strani in mobilne tehnologije.