Partnerji

Partnerstvo projekta SAVE je oblikovano glede na posebne potrebe končnih upravičencev, kot tudi glede na tehnične zahteve (bodisi glede pristojnosti kot tudi pristojnosti za sprejemanje odločitev), ki so potrebne za realizacijo in izvajanje operativnega intervencijskega modela, potrjenega na ravni EU. Za doseganje teh ciljev je partnerstvo sestavljeno iz treh različnih vrst subjektov:

A) Nosilci odločanja na ravni, na kateri je vsaka od držav pristojna za odločanje o zadevnih problematikah: Lokalna zdravstvena ustanova št. 39 v regiji Veneto, regiji Kreta in občini Cluj je pristojna za preverjanje in načrtovanje testiranja modela in njegove skladnosti s potrebami upravičencev

B) Raziskovalni inštituti (odgovorni za pripravo / potrditev modela z znanstvenega vidika, s posebnim poudarkom na rešitvah IKT): VIVA e.z (Nemčija) in Univerza Valencia (Španija) predstavljajo pomembni raziskovalni središči v Evropi. Obe imata bogate izkušnje na področju socialnih raziskav na ravni EU. nasploh, zlasti pa se odlikujeta na področju načrtovanja in razvoja IKT orodij za podporo javnim ustanovam pri nudenju socialnih storitev.

C) Nevladne organizacije na področju preprečevanja, odkrivanja in obvladovanja primerov nasilja (torej se neposredno odzivajo na potrebe upravičencev in zagotavljajo pristop k problemu od spodaj navzgor): Dafne Association (Italija) in Zavod Emma (Slovenija) predstavljajo dva subjekta, ki že več kot 10 let nudita storitve na zasebni ravni žrtvam nasilja.

Azienda-ulss9-treviso

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria - lokalni socialnozdravstveni zavod, Italija

Azienda ULSS 9 Treviso (LHA9) je lokalni zdravstveni zavod v regiji Veneto, ki zagotavlja zdravstvene in socialne storitve za 37 občin, in vključuje več kot 400,000500 prebivalcev, z naraščajočim številom priseljencev in starejših občanov, skladno z regionalnimi in nacionalnimi trendi.

 

Upoštevajoč dinamiko regionalnega zdravstvenega sistema je LHA9 eden najpomembnejših akterjev v socialni politiki na lokalni ravni. Skozi model integrirane podpore, ki temelji na dveh teritorialnih enotah, imenovanih “zdravstveni okraji”, zagotavlja izpolnjevanje globalnih potreb prebivalstva, zlasti kar zadeva ukrepe na področju zdravstva in socialnega varstva. LHA9 nudi socialne storitve z zdravstvenim pomenom, njegov cilj pa je podpirati osebe, ogrožene zaradi posebnih potreb, invalidnosti ali socialne izključitve. Poleg tega zdravstveni okraj tesno sodeluje s socialnimi službami v okviru občin pri analizi družbenih trendov in pojavov, delitvi znanj, odzivanju na potrebe po osveščanju na različnih ravneh (posamezniki, družine, združenja in skupnosti).

 

V zadnjih 10 letih je LHA9 sodeloval in usklajeval (neposredno ali v imenu regije Veneto) različne projekte, financirane iz sredstev EU, kot so raziskovalni projekti v okviru 7. okvirnega programa in programa HEALTH (PNS Euronet, EuRoBoNet, Rarecare, EUROSARC in APPCARE, ki se še vedno izvajata) ter v projektih za inovacije in telemedicino v okviru prejšnjega programa E-TEN in sedanjega programa CIP (Health Optimum, Health Optimum začetna zaposlitev, Renew-ing Health, Mastermind). Vljučen je tudi v več nacionalnih in regionalnih raziskovalnih programov. Da bi zagotovili usklajeno upravno vodenje projektov, je LHA9 je ustvaril poseben raziskovalno-razvojni oddelek, ki bo sledil vsem projektom skozi njihov celoten življenjski cikel, od predstavitve vloge do zaključnega poročila.

 

Naša spletna stran: www.ulss.tv.it

regione del veneto

Regija Veneto, Italija

Regija Veneto ima 4.936 milijonov prebivalcev in je razdeljena na 7 pokrajin. Med ostalimi območji njenih pristojnosti, ki se nanašajo na projekt SAVE, oddelek za socialne storitve razvija integrirane politike za priznanje, pospeševanje in podporo družinam in mladoletnikom. Poleg tega “podpira” javne družinske centre v okviru 22 lokalnih socialnozdravstvenih zavodih, 28 zasebnih družinskih centrov in zvez za družine (pred kratkim je začel z združevanjem in povezavo lokalnih omrežij, vključno z občinami, izobraževalnim sektorjem, civilno družbo in zasebnim sektorjem). Razvija tudi programe za boj proti socialni izključenosti, za preprečevanje nasilja in za zdravljenje odvisnosti. Natančneje so se  “skupne strategije za boj in preprečevanje družinskega in spolnega nasilja” so razvile po posebnem protokolu, podpisanem leta 2014. Ta protokol je sodelujoče zavezal k izvedbi ukrepov Istanbulske konvencije z zasnovo operativnega orodja, ki nudi podporo žrtvam nasilja in k boju proti samemu nasilju.

 

Na evropski ravni regija Veneto že od leta 1999 usklajuje evropso mrežo ENSA za socialne ustanove in sodeluje v usmerjevalnem odboru mreže evropske lokalne vključenosti in socialnih ukrepov ELISAN. Obe mreži sta zajeti v projektnem predlogu SAVE Rešitve proti nasilju v Evropi. ENSA se deli na pet intervencijskih področij: mladi, družina, otrok in družina, starejše osebe s posebnimi potrebami in področje socialne vključenosti; vsako od njih vodi drug lokalni koordinator. Delovne skupine mladih in otrok ENSA so sodelovale pri pripravi projektnega predloga SAVE. Odbor projekta ELISAN je redno obveščal in razširjal projektne pobude preko svojih informacijskih orodij kot so glasila. Partner Polibienestar Valencia je član mreže Elisan in član mreže ENSA. Poleg tega je regija Veneto član upravnega odbora Evropske socialne mreže ESN

 

Naša spletna stran:   www.regione.veneto.it

Associazione Dafne

Združenje Dafne

Združenje Dafne je bilo ustanovljeno leta 2007 v Italiji po boleči zgodbi spolnega nasilja s strani osnovnošolskega učitelja, v kateri je bilo prizadetih kar petdeset otrok. Društvo je registrirano kot združenje za socialno promocijo regije Veneto, sestavljajo pa ga prostovoljci. Kadar je to potrebno, k sodelovanju pritegne tudi zunanje strokovnjake kot so psihologi, zdravniki, socialni delavci, pravniki, učitelji in vzgojitelji.

 

Združenje Daphne je dejavno na področju preprečevanja, reševanja in obvladovanja nad otroki in si prizadeva za kulturo skrbi za otrokove pravice in njihove zaščite. Sodeluje z izobraževalnimi institucijami, javno upravo, policijo, sodišči in drugimi območnimi prostovoljnimi združenji.

 

Nudi pravno svetovanje in podporo med preiskovanjem zločinov nad otroki in psihoterapevtske podporo za žrtve.

Naša spletna stran: http://www.associazionedafnetrichiana.it/

Polibienestar

Raziskovalni inštitut POLIBIENESTAR

POLIBIENESTAR, raziskovalni inštitut za politike socialnega varstva, deluje kot raziskovalna ustanova v okviru Univerze v Valencii. Raziskovalna področja inštituta z mednarodnim slovesom so inovacije v socialni tehnologiji, tehnično svetovanje in usposabljanje na področju socialne politike.

 

Že dvajset let inštitut izvaja osnovne in aplikativne raziskave o vidikih gospodarske, socialne, politične in tehnične trajnosti sistemov socialnega varstva. Svetuje tako upravi kot tudi zasebnim podjetjem na področju načrtovanja, oblikovanja in izvajanja socialnega varstva in trajnostnih virov in politik.

 

POLIBIENESTAR deluje kot svetovalna skupina za javno upravo in zasebna podjetja pri načrtovanju, oblikovanju, razvijanju in ocenjevanju njihove politike, oddelkov in služb.

 

Na področju zaščite otrok in žrtev nasilja je inštitut Polibienestar med ostalim izvajal raziskave na temo nasilja otrok do staršev, zaščite pravic otrok, ranljivih skupin mladih in pozitivnega starševstva

 

Naša spletna stran: www.polibienestar.org

five

FIVE e.V ZfKj

Raziskovalni center za otroke in mladino (nemško: ZfKJ) je raziskovalni inštitut v okviru Združenja za raziskave in inovacije (FIVE e.V.) na Protestantski univerzi uporabnih znanosti v Freiburgu. Izvaja bodisi osnovne kot tudi aplikativne raziskave, med temami Raziskovalnega centra za otroke in mladino pa so med drugim: spodbujanje kakovosti v socialnih poklicih, spodbujanje psihičnega zdravja (odpornost), sodelovanje z družinami, varstvo mladih in psihoterapija z otroci in mladostniki.

 

Poleg tega nudi podporo in svetovanje ustanovam za dobrobit mladih pri izvajanju postopkov za izboljšanje kakovosti. Multidisciplinarni tim kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalcev si skupaj prizadeva pri iskanju najboljših rešitev za vsak posamezen projekt in primer. Za sodelovanje v projektu SAVE sta zadolžena dr. Michael Wiénsche in Julia Kamenicek (oba socialna delavca).

 

Naša spletna stran: www.zfkj.de

zavod-emma

Inštitut Zavod Emma

Zavod Emma je neprofitna organizacija, ustanovljena februarja 2000 v Ljubljani z namenom, ponuditi strokovno in brezplačno pomoč otrokom, mladostnikom, mladim dekletom in ženskam, žrtvam nasilja. Poleg zagotavljanja strokovne psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, smo dejavni tudi na področju preventive, saj verjamemo, da bo le celostno delovanje lahko privedlo do želenih rezultatov, namreč ničelne tolerance do nasilja v družbi.

 

V zavodu Emma, ki deluje na področju nasilja v družini, spolne zlorabe in drugih perečih vprašanj o temeljnih pravicah otrok, mladostnikov in odraslih, se soočamo s konkretnimi primeri resnih kršitev človekovih pravic na vseh ravneh intimnih osebnih odnosov, od družine do institucionalne ravni ter nenazadnje celotnega družbenega konteksta. Naše temeljno izhodišče je bilo in ostaja podpora in zaščita posameznika na vseh ravneh, na katerih ta zaproša za našo pomoč.

 

Skladno s statutom in programsko usmerjenostjo zavod v okviru svoje dejavnosti nudi telefonsko, individualno in skupinsko obliko pomoči. Na teh področjih zavod spodbuja in zagotavlja odpravo negativnih dejavnokov v smislu zmanjševanja socialne izključenosti uporabnikov in pomoči pri izboljšanju njihove kakovosti življenja.

 

V slovenski projektni skupini, zadolženi za usklajevanje DS3.1 (krepitev zmogljivosti), so ga. Dževada Popaja, direktorica Centra za psihološko pomoč žrtvam nasilja (Emma Zavod), ki ima bogate izkušnje in kompetence kot psiholog za otroke in mladino. Pri delu ji pomagajo ga. Mateja Guštin (tematska strokovna delavka), izkušenja v usposabljanju prostovoljcev in delavcev na področju podpore žrtvam nasilja, ga. Natalija Gregorič, strokovna delavka na področju usposabljanja in svetovanja žrtva nasilja, ga Natasha Resnik, zadolžena za splošno upravljanje projekta in komunikacijske aktivnosti.

 

Naša spletna stran: http://zavod-emma.si/

Region-of-crete

Regija Kreta

Regija Kreta je drugostopenjski organ lokalne samouprave Grčije. Ponuja storitve v korist državljanov. Je oseba javnega prava. Organizirana je in deluje skladno z grškim zakonom 3852/10 (FEK 87/07-06-2010), program Kallikratis. Sestoji iz šestih generalnih direktoratov in 36  direktoratov, katerih cilj je gospodarski, socialni in kulturni razvoj otoka Kreta.

 

Regija Kreta oblikuje, načrtuje in izvaja politike na regionalni ravni kot sestavni del njene odgovornosti v skladu z načeli trajnostnega razvoja in socialne kohoezije, ob upoštevanju nacionalne in evropske politike. Regija Kreta zagotavlja storitve javnega zdravstva in socialnega varstva s pristojnostjo za:

 

  1. Ukrepe socialnovarstvenega skrbstva za družine, otroke, starejše, invalide in ranljive skupine prebivalstva.
  2. Ukrepe za socialno in ekonomsko vključitev.
  3. Izvajanje raziskav za preprečevanje in reševanje družbenih problemov.

Sodelovanje s partnerji na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in ravni EU je bistvenega pomena za uspeh podjetja v regiji Kreta. Dialog, izkušnje, strokovno znanje in izmenjava dobrih praks so ključnega pomena za učinkovito doseganje ciljev na področju socialne kohezije in razvoja v regiji Kreta.

 

Regija Kreta je začrtala strategijo za boj proti revščini in socialni izključenosti do leta 2020 v okviru ciljev in vizije nacionalne in evropske strategije Evropa 2020. Strategija vsebuje vrsto ukrepov v zvezi z varstvom otrok. Regija Kreta je tudi članica evropskih mrež ELISAN in ENSA v okviru prizadevanj za izpolnitev svojih strateških ciljev za inovativno socialno vključevanje in varstvo.

 

Naša spletna stran: http://www.crete.gov.gr

cluj-napoca

Cluj-Napoca Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Oddelek za zdravje in socialno varstvo mestne občine Cluj-Napoca je javni izvajalec socialnih in nekaterih zdravstvenih storitev, njegovo poslanstvo pa je ugotavljanje socialnih problemov lokalne skupnosti in iskanje ustreznih rešitev glede varstva otrok in družin, starejših, invalidov in drugih oseb v stiski ali ranljivih skupin.

 

Že od svoje ustanovitve leta 2008 Oddelek za zdravje in socialno varstvo deluje usmerjeno na ravni posameznikov, družin in skupnosti, s ciljem preprečevanja situacij, ki lahko vodijo v socialno izključenost, in podporo pri premagovanju težav, da se omejijo ali odpravijo začasne ali trajne posledice situacij, ki so ali bi lahko privedle do socialne izključenosti ali marginalizacije.

 

Naše spletne strani: www.primariaclujnapoca.ro / www.dasmclujnapoca.ro