Συνεργάτες

Η σύμπραξη του έργου SAVE χτίζεται γύρω από την συγκεκριμένη ανάγκη των τελικών δικαιούχων, καθώς και γύρω από τις τεχνικές απαιτήσεις (όσον αφορά τόσο τις αρμοδιότητες όσο και την εξουσία λήψης αποφάσεων) που είναι αναγκαία για την υλοποίηση και την εφαρμογή ενός λειτουργικού μοντέλου παρέμβασης που επικυρώνεται σε επίπεδο ΕΕ. Για αυτούς τους

στόχους η συνεργασία αποτελείται από 3 διαφορετικά είδη υπο δράσεων:

A) Φορείς λήψης αποφάσεων στο επίπεδο στο οποίο η κάθε χώρα έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για το εν λόγω θέμα: Η Τοπική Μονάδα Υγείας αρ. 93 Βένετο Περιφέρειες Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Κλουζ έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν και να σχεδιάζουν τον πειραματισμό του μοντέλου και τη συνοχή του με τις ανάγκες των δικαιούχων

B) Ερευνητικά ιδρύματα (για να επεξεργαστούν / επικυρώσουν το μοντέλο από επιστημονική σκοπιά, με ιδιαίτερη έμφαση στις λύσεις ΤΠΕ): Η VIVA ez (Γερμανία) και το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (Ισπανία) αντιπροσωπεύουν δύο σημαντικά ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη. Και τα δύο έχουν ισχυρή εμπειρία στην κοινωνική έρευνα σε επίπεδο ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, με ιδιαίτερες επιδόσεις στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ για την υποστήριξη δημόσιων ιδρυμάτων στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

C) ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης της βίας, τον εντοπισμό και τη διαχείριση υπόθεσης (για να φέρουν άμεσα τις ανάγκες του δικαιούχου και να εξασφαλίσει μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω του προβλήματος): Οι Dafne Association (Ιταλία) και Zavod Emma (Σλοβενία) αντιπροσωπεύουν δύο υποκείμενα που εργάζονται σε υπηρεσίες παροχής βοήθειας για τα θύματα της βίας στο ιδιωτικό επίπεδο για πάνω από 10 χρόνια.

Azienda-ulss9-treviso

Τοπική επιχειρηματική μονάδα κοινωνικής, υγειονομικής παρέμβασης, Ιταλία

Η επιχείρηση ULSS 9 Τρεβίζο (LHA9) είναι μια τοπική αρχή υγείας στην περιφέρεια Βένετο, για την παροχή υγειονομικών  και κοινωνικών υπηρεσιών σε 37 δήμους που καλύπτουν πάνω από 400,000500 κατοίκους με έναν αυξανόμενο αριθμό μεταναστών και ηλικιωμένων, σύμφωνα με τις περιφερειακές και εθνικές τάσεις.

 

Σύμφωνα με το περιφερειακό σύστημα υγείας, η LHA9 είναι ένα από τα πιο σημαντικούς παράγοντες σε επίπεδο κοινωνικών υποθέσεων σε τοπικό επίπεδο. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βοήθειας που βασίζεται σε αρ. 2 εδαφικές μονάδες που ονομάζονται «υγειονομικές περιφέρειες, φροντίζει για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των ανθρώπων ιδιαίτερα σε σχέση με δράσεις υγείας και κοινωνικής προστασίας. Η LHA9 παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε σχέση με την υγεία, με στόχο την υποστήριξη των ανθρώπων των οποίων οι συνθήκες υγείας επηρεάζονται από την αναπηρία ή τον αποκλεισμό. Επιπλέον, σε αυστηρή συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, τις υγειονομικές περιφέρειες αναλύει τάσεις και φαινόμενα στην κοινότητα, παρέχει κοινόχρηστες υπηρεσίες, ανταποκρίνεται στις ανάγκες πληροφόρησης σε διάφορα επίπεδα (μεμονωμένους χρήστες, οικογένειες, συλλόγους και συλλογικότητες της κοινότητας).

 

Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, η LHA9 έχει συμμετάσχει και συντονίσει (άμεσα ή για λογαριασμό της Περιφέρειας Βένετο) διάφορα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα, όπως ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου και του προγράμματος ΥΓΕΙΑ (PNS Euronet, EuRoBoNet, Rarecare, EUROSARC & APPCARE ακόμα σε εξέλιξη) και των έργων καινοτομίας και τηλεϊατρικής στο πλαίσιο του παλαιού προγράμματος E-TEN και του τρέχοντος προγράμματος CIP (Υγεία Optimumr Υγείας Optimurn Αρχική εγκατάσταση, Ανανέωση Υγείας, Mastermind). Συμμετέχει επίσης σε πολλά εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα. Για να εξασφαλιστεί η συντονισμένη διοικητική διαχείριση των έργων, η LHA9 έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα Ε&Α, το οποίο παρακολουθεί όλα τα έργα σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, από την αρχική εφαρμογή μέχρι τις τελικές εκθέσεις.

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος:  www.ulss.tv.it

regione del veneto

Περιφέρεια Βένετο, Ιταλία

Η Περιφέρεια έχει διαθέτει 4,936 εκατομμύρια κατοίκους και χωρίζεται σε 7 επαρχίες. Μεταξύ των περιοχών αρμοδιότητάς της που σχετίζονται με το έργο SAVE το τμήμα των κοινωνικών υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών για την αναγνώριση η προώθηση και υποστήριξη των οικογενειών και ανηλίκων. Επιπλέον, «υποστηρίζει» τα δημόσια οικογενειακά κέντρα που βρίσκονται στις 22 ULSS, τα 28 ιδιωτικά οικογενειακά κέντρα και συμμαχίες για τις οικογένειες (που ξεκίνησαν πρόσφατα φέρνοντας μαζί τοπικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, του τομέα της εκπαίδευσης, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα). Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί προγράμματα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την πρόληψη της βίας και για τη θεραπεία των εθισμών. Πιο συγκεκριμένα έχουν αναπτυχθεί «κοινές στρατηγικές για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και βίας μεταξύ των φύλων» με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που υπογράφηκε το 2014. Το πρωτόκολλο αυτό είναι μια δέσμευση για την προώθηση των μέτρων της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο λειτουργίας παροχής υποστήριξης στα θύματα της βίας και για την καταπολέμηση της ίδιας της βίας.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Περιφέρεια Βένετο συντονίζει από το 1999 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENSA για τις Κοινωνικές Αρχές και είναι στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ELISAN Τοπική ένταξη και των δικτύων κοινωνικής δράσης. Και τα δύο δίκτυα συνδέονται με τις λύσεις SAVE κατά της βίας στην Ευρωπαϊκή πρόταση έργου. Η ENSA χωρίζεται σε 5 τομείς παρέμβασης νεολαίας και οικογένειας. παιδί και οικογένεια, ηλικιωμένους με αναπηρία και την κοινωνική ένταξη ο κάθε ένας υπό την εποπτεία τοπικού συντονιστή. Οι ομάδες εργασίας των νέων και των παιδιών της ENSA έχουν εμπλακεί στην ανάπτυξη της πρότασης SAVE. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ELISAN έχει τακτική ενημέρωση και διέδωσε τις πρωτοβουλίες του έργου μεταξύ των μέσων πληροφόρησης του, όπως το ενημερωτικό δελτίο του. Ο συνεργάτης Polibienestar της Βαλένθια της παρούσας πρότασης είναι μέλος της Elisan και μέλος της ENSA. Επιπλέον, η Περιφέρεια Βένετο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου ESN

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος:   www.regione.veneto.it

Associazione Dafne

Ένωση Dafne

Η ένωση Δάφνη ιδρύθηκε το 2007 στην Ιταλία μετά από μια οδυνηρή ιστορία σεξουαλικής βίας στα χέρια ενός δασκάλου δημοτικού σχολείου που ενέπλεξε πενήντα παιδιά. Η ένωση έχει καταχωρηθεί ως Ένωση Κοινωνικής Προώθησης της Περιφέρειας Βένετο και αποτελείται από εθελοντές. Όταν απαιτείται, ζητά τη συνεργασία εξωτερικών επαγγελματιών, όπως ψυχολόγοι, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί.

 

Η Ένωση Δάφνη δραστηριοποιείται για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της βίας κατά των παιδιών και αγωνίζεται για μια κουλτούρα φροντίδας και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες διοικήσεις, την Αστυνομία, τα Δικαστήρια και των άλλες Ενώσεις Εθελοντών στην περιοχή. Παρέχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη για κατά τη διάρκεια της αναφοράς των εγκλημάτων κατά των παιδιών και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη για τα θύματα.

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος: http://www.associazionedafnetrichiana.it/

Polibienestar

Ερευνητικό ίδρυμα POLIBIENESTAR

Το Ινστιτούτο Ερευνών POLIBIENESTAR Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνοιας, είναι ερευνητικό ινστιτούτο του πανεπιστημίου της Βαλέντσια. Γνωστό διεθνώς, το κύριο ερευνητικό πεδίο του είναι η καινοτομία στην κοινωνική τεχνολογία, τεχνική υποστήριξη, και η κατάρτιση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

 

Εδώ και είκοσι χρόνια, έχει να κάνει τόσο βασική όσο και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και τεχνικές πτυχές βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Έχει συμβουλεύει τόσο τη διοίκηση όσο και οι ιδιωτικές εταιρείες για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κοινωνικής πρόνοιας και τους βιώσιμους πόρους και πολιτικές.

 

Η POLIBIENESTAR ενεργεί ως συμβουλευτική ομάδα τόσο για την Διοίκηση όσο και για ιδιωτικές εταιρείες στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ανάπτυξη και την αξιολόγηση των πολιτικών, των τμημάτων και των υπηρεσιών τους.

 

Στον τομέα των παιδιών και της προστασίας των θυμάτων, η Polibienestar έχει ερευνήσει τη βία γονική βία, την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, τις ευάλωτες νεαρές ομάδες και τη θετική ανατροφή των παιδιών, μεταξύ άλλων θεμάτων.

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος: www.polibienestar.org

five

FIVE e.V ZfKj

Το Κέντρο Έρευνας Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας (γερμανικά: ZfKJ) είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο στο πλαίσιο της Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία {FIVE e.V.) στο Προτεσταντικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Φράιμπουργκ. Εργάζεται τόσο στη βασική έρευνα, στην εφαρμοσμένη έρευνα και την αξιολόγηση των έργων, τα θέματα στα οποία το Κέντρο Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας Έρευνας συμμετέχει είναι, μεταξύ άλλων: η προώθηση της ποιότητας στα κοινωνικά επαγγέλματα, η προώθηση της ψυχικής υγείας (ανθεκτικότητα), η συνεργασία με τις οικογένειες, η ευημερία των νέων και η ψυχοθεραπεία με παιδιά και εφήβους.

 

Επιπλέον, υπάρχουν προσφορές για τη στήριξη και την παροχή συμβουλών φορέων της πρόνοιας για τους νέους για την εφαρμογή διαδικασιών βελτίωσης της ποιότητας. Μια διεπιστημονική ομάδα ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητών εργάζονται μαζί, για να βρουν την καλύτερη λύση για κάθε μεμονωμένο έργο και περίπτωση. Για το έργο SAVE, ο Δρ Michael Wiénsche και η Julia Kamenicek (και οι δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί) είναι τα εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας.

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος: www.zfkj.de

zavod-emma

Instituto Zavod Emma

Το ινστιτούτο Emma είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 στη Λιουμπλιάνα, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης και δωρεάν βοήθειας στα παιδιά, τους εφήβους, τα κορίτσια και τις γυναίκες θύματα βίας. Εκτός από την παροχή επαγγελματικής και ψυχοκοινωνικής βοήθειας στα θύματα της βίας, είμαστε επίσης ενεργοί στον τομέα της πρόληψης γιατί πιστεύουμε ότι μόνο η πλήρης λειτουργία θα μπορούσε να οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα είναι η μηδενική ανοχή της βίας στην κοινωνία.

 

Στο Ινστιτούτο Emma, το οποίο εργάζεται στο πεδίο τη ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης και άλλα πιεστικά θέματα που αφορούν τα βασικά δικαιώματα των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα σοβαρών παραβάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα από το στενό προσωπικό μέσα στην οικογένεια μέχρι το θεσμικό και Τέλος, το κοινωνικό πλαίσιο. Η θεμελιώδη αρχή μας ήταν και θα είναι η υποστήριξη και η προστασία του ατόμου σε όλα τα επίπεδα, όπου ζητήσει τη βοήθειά μας.

 

Το ινστιτούτο βάσει του καταστατικού και του προσανατολισμό του προγράμματος του στο πλαίσιο των εργασιών του παρέχει τηλεφωνική, ατομική και ομαδική μορφή βοήθειας. Σε αυτούς τους τομείς το ίδρυμα ενθαρρύνει και διασφαλίζει την εξάλειψη των αρνητικών παραγόντων όσον αφορά τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των χρηστών και συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

 

Η σλοβενική ομάδα του έργου, υπεύθυνη κυρίως για το συντονισμό της WS3.1 (ανάπτυξη ικανοτήτων), αποτελείται από την κα Dzevada Popaja, διευθύντρια του Κέντρου για την Ψυχολογική Φροντίδα για τα θύματα βίας (Emma Zavod), με μεγάλη εμπειρία και ικανότητες ως ψυχολόγος για τα παιδιά και τους νέους. Υποστηρίζεται από την κα Mateja Gustin (θεματική εμπειρογνωμόνων), ειδικός στον τομέα της κατάρτισης για εθελοντές και φορείς στον τομέα της υποστήριξης των θυμάτων της βίας, από την κα Natalija Gregoric, ειδικό στον τομέα της κατάρτισης και συμβουλευτικής για τα θύματα βίας, από την κα Natasha Resnik που έχει τις γενικές δραστηριότητες διαχείρισης του έργου και επικοινωνίας.

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος: http://zavod-emma.si/

Region-of-crete

Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η αρχή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Προσφέρει υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών. Είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Είναι οργανωμένη και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο 3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης. Αποτελείται από 6 Γενικές Διευθύνσεις και 36 Υποδιευθύνσεις που στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού της Κρήτης.

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Περιφέρεια Κρήτης παρέχει υπηρεσίες δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας με αρμοδιότητες:

 

  1. Δράσεων Πρόνοιας που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
  2. Δράσεων κοινωνικής και οικονομικής ολοκλήρωσης.
  3. Διεξαγωγής ερευνών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.

Συνεργασίας με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές αρχές, που είναι απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος της Περιφέρειας Κρήτης. Ο διάλογος, η εμπειρία, η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία ανταλλαγή μεταξύ εθνικών και κοινοτικών εταίρων είναι το κύριο μέσο για την Περιφέρεια, Κρήτης για την επιτυχή επίτευξη των στόχων της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης.

 

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει σχεδιάσει μια στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020 σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής και το όραμα της Εθνικής και της στρατηγικής της ΕΕ για την Ευρώπη 2020. Η στρατηγική περιέχει μια σειρά από δράσεις που αφορούν την προστασία των παιδιών. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι επίσης μέλος των ευρωπαϊκών δικτύων ELISAN & ENSA στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει για να εκπληρώσει τους στρατηγικούς της στόχους για την καινοτόμο κοινωνική ένταξη και προστασία.

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος: http://www.crete.gov.gr

cluj-napoca

Τμήμα Ιατρικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών Cluj-Napoca

Το Τμήμα Κοινωνικών και Ιατρικών Υπηρεσιών του Δήμου Cluj-Napoca είναι ένας δημόσιος φορέας παροχής κοινωνικών και ορισμένων ιατρικών υπηρεσιών και έχει ως αποστολή τον προσδιορισμό των κοινωνικών προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων σχετικά με την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες και άλλων ατόμων που έχουν ανάγκη ή ευάλωτων ομάδων.

 

Από την ίδρυσή της το 2008, οι δράσεις και τα έργα του Τμήματος Ιατρικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών κατευθύνονται προς το άτομο, την οικογένεια και το επίπεδο της κοινότητας με τους στόχους της πρόληψης καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνική περιθωριοποίηση, υποστηρίζοντας εκείνους που έχουν ανάγκη να ξεπεράσουν τις δυσκολίες με σκοπό τον περιορισμό ή την αντιμετώπιση των προσωρινών ή μόνιμων αποτελεσμάτων καταστάσεων που δημιουργούν/μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνικό αποκλεισμό ή περιθωριοποίηση.

 

Οι διαδικτυακοί μας τόποι: www.primariaclujnapoca.ro / www.dasmclujnapoca.ro