ΠΡΟΛΗΨΗ / ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Ένα από τα κύρια προβλήματα που προκύπτουν σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση με την πρόληψη και τον εντοπισμό της βίας σε βάρος των παιδιών είναι η έλλειψη προληπτικών μέτρων κατά της βίας, ιδίως προς την κατεύθυνση των υπευθύνων εκπαίδευσης (δασκάλων και οικογενειών) και των ίδιων των παιδιών και την υποτίμηση του αριθμού των θυμάτων, λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν κρυφές, δεν καταγγέλλονται, καλύπτονται από φόβο ή ντροπή.

 

Το μοντέλο SAVE έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν στο:

 • να εξοπλίσουν τα παιδιά με τα εργαλεία που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους
 • να προωθούν και υποστηρίζουν το ρόλο των σχολείων και να αξιοποιούν τον ρόλο των εκπαιδευτικών και να ενισχύσουν την ικανότητα και τις δεξιότητές τους στον τομέα της πρόληψης και της ανίχνευσης των καταχρήσεων.
 • να εξασφαλίζουν σε κάθε ενήλικα, ο οποίος έχει μια σχέση με ένα παιδί, ένα ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης για την αναγνώριση και τον εντοπισμό μιας κλήσης για βοήθεια.
tumblr_nk8o4x2Zjh1teue7jo1_1280
concept

Περαιτέρω, από μια βαθιά ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις 6 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα SAVE, προέκυψε ότι δεν υπάρχει ακόμα επαρκής σύνδεση μεταξύ Πρόληψη και Ανίχνευσης και ότι προηγούμενες παρεμβάσεις πρόληψης είχαν επικεντρωθεί μόνο σε μία μορφή βίας.

 

Ως εκ τούτου, ξεκινώντας από όλα τα παραπάνω ζητήματα, το μοντέλο SAVE βασίζεται στην παραδοχή ότι:

 • υπάρχει συνεχής συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων διαδικασιών: Πρόληψη} Ανίχνευση και Διαχείριση υποθέσεων
 • Όλα τα είδη βίας πρέπει να καλυφθούν από όλες τις διεργασίες

ειδικότερα, το μοντέλο SAVE ξεκινά από τον ορισμό της πρόληψης ως αμφίδρομη διαδικασίας που εξετάζεται στο πλαίσιο της προοπτικής της προαγωγής της υγείας, και δηλώνει ότι:

 • Η ιδέα της βίας που υφίσταται κάποιος/ασκείται από κάποιον πρέπει να αντικατασταθεί με μια άποψη που παρέχει διαχείριση της βίας που αυτοαναπαράγεται και την εξειδικευμένη προστασία
 • η εκπαίδευση θεωρείται ως η κύρια στρατηγική που επιτρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της πρόληψης και ανίχνευσης
 • η πρόληψη και η ανίχνευση πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο της κοινότητας, προκειμένου να της επιτραπεί, με ειδική εκπαίδευση, να δημιουργήσει προστασία και υγεία για όλους.

ΤΑ ΑΡΘΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΑΡΡΗΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ:

1. Εκπαίδευση υπευθύνων

Το πρώτο βήμα που ονομάζεται κατάρτιση υπευθύνων, προβλέπει ότι, οι φορείς της SAVE Operators διαδίδουν το έργο SAVE και τις προτεινόμενες δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την αυτοπροστασία/άλλες ικανότητες προστασίας μέσα στη δική τους κοινότητα.

 

Μετά τη συλλογή συμμετοχών, οι φορείς της SAVE θα πραγματοποιήσουν μια παρέμβαση εκπαίδευσης, η οποία έχει ως γενικό στόχο να εξειδικεύσει τους συμμετέχοντες για με το πώς η αναπτύσσεται η βία

πώς να τη διαχειριστούν και να την αντιμετωπίσουν. Ειδικότερα, η εκπαίδευση των υπευθύνων παρέχει μια ειδική εκπαίδευση για το πώς να διδάξετε μόνοι σας και άλλους δεξιότητες προστασίας στα παιδιά και πώς να προωθήσετε τον εντοπισμό των παιδιών με την πραγματοποίηση σεμιναρίων που απευθύνονται σε ανηλίκους.

 

Η εκπαίδευση υπευθύνων σχεδιάζεται επίσης ως εφικτή ευκαιρία προώθησης πιθανής ανίχνευσης της βίας που βίωσαν οι ενήλικες στην παιδική ηλικία. Στο τέλος της εκπαίδευσης, θα έχετε ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για το θέμα και ονομάζονται φορείς, και που είναι σε θέση να προάγουν την υγεία και την ανίχνευση της βίας εντός της κοινότητας.

2. V.v.V. Σεμινάριο Φωνή κατά της Βίας (Voice vs. Violence)

Το δεύτερο στάδιο προβλέπει ένα v.V. Σεμινάριο Φωνή κατά της Βίας (Voice vs. Violence) Το σεμινάριο αποτελείται από συναντήσεις μεταξύ του φορέα και παιδιών: ο στόχος είναι να προωθήσει την ικανότητα αυτοπροστασίας/άλλης προστασίας.

 

Σε αυτή τη φάση, θα είναι εφικτή η ανίχνευση της βίας, λόγω του θέματος και της χρήση συγκεκριμένων διαδραστικών εργαλείων ανίχνευσης.

 

Μια τέτοια κατάσταση θα παρακολουθείται στενά από φορείς Save στους οποίους κάθε φορέας πρέπει να αναφέρεται· επιπλέον οι φορείς εφοδιάζονται με ένα εγχειρίδιο σεμιναρίου, όπου βρίσκουν συγκεκριμένες πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση ανίχνευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής; η ακρόαση και τη συλλογή του κειμένου, καθώς και οι κατάλληλες ενέργειες πληροφόρησης (δηλαδή ενημέρωση ειδικευμένων επαγγελματιών που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των υποθέσεων βίας).

 

Το αποτέλεσμα το σεμιναρίου θα πρέπει είναι η ανίχνευση βίας (αν υπάρχει) και μια παραγωγή βίντεο. που γίνονται από τα παιδιά όμως. με ομαδική εργασία, απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις: «Τι είναι η βία;» «Τι μπορείτε να κάνετε πριν προκύψει βία (για να την αποφύγετε)» και «Τι μπορείτε να κάνετε όταν η βία έχει προκύψει για εσάς ή κάποιο φίλος σας;»

3. Βίντεο Save

Το τρίτο βήμα το βίντεο SAVE είναι μια δράση για τους πολίτες. Σε αυτή η φάση της επέμβασης, οι φορείς SAVE, αφού επιλέξουν τα βίντεο που δημιουργήθηκαν από το στόχο σε κάθε χώρα εταίρο· θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό βίντεο που θα θεωρηθεί το βίντεο του έργου SAVE.

 

Μόλις έχουμε το βίντεο Save, η επόμενη ενέργεια θα είναι να εντοπίσουμε πιθανά θεσμικά και μη πλαίσια, όπου θα μεταδοθεί το βίντεο και να διανείμουμε στην κοινότητα το προϊόν που δημιουργήθηκε από την ίδια την κοινότητα, για την προώθηση της διαχείρισης της βίας.

 

Η δράση αυτή ανταποκρίνεται επίσης την ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με το πρόβλημα της βίας κατά των παιδιών, για το γενικό κοινό και τους φορείς λήψης αποφάσεων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ

Το έργο SAVE αντιμετωπίζει ειδικά την Υποστήριξη Θυμάτων Βίας του τομέα προτεραιότητας κατά της βίας. στην πραγματικότητα, ο κύριος στόχος … του έργου είναι η δημιουργία ενός συγκεκριμένου δημόσιου ιδιωτικού μοντέλου παρέμβασης για την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης των θυμάτων βίας (παιδιά και ενήλικες που έχουν βιώσει τη βία στην παιδική ηλικία) σε ένα μέσο και μεγάλο χρονικό διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία ΤΠΕ για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, που συνοδεύεται από μέτρα για την πρόληψη και την ανίχνευση των περιπτώσεων βίας κατά των παιδιών και των νέων σε επίπεδο ΕΕ. Ειδικότερα, η προστιθέμενη αξία του έργου SAVE στην επιλεγμένη περιοχή προτεραιότητας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού μοντέλου παρέμβασης που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα από τους φορείς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, χάρη στο κοινό έργο μοντελοποίησης, πειραματισμού και προσαρμογής, με βάση τα κριτήρια «σπονδυλωτής παρέμβασης».

Επιπλέον, το μοντέλο SAVE βασίζεται επίσης στην καινοτόμο λύση ΤΠΕ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, web 2.0 και σε υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), με στόχο να καταστούν διαθέσιμα όλες οι πληροφορίες.

 

Το Μοντέλο παρέμβασης SAVE, που αναπτύχθηκε από διάφορους ειδικούς και εμπειρογνώμονες της ΕΕ από κοινού, στοχεύει να παράσχει στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους φορείς ένα νέο εργαλείο (σχεδιασμένο και δοκιμασμένο σε 6 χώρες) για τις κοινωνικές πολιτικές προγραμματισμού στον τομέα της πρόληψης, του εντοπισμού και της διαχείρισης των υποθέσεων βίας.

 

Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκή διάσταση θα βοηθήσει επίσης τους εμπλεκόμενους να έρθουν σε επαφή με 2 κρίσιμες πολιτικές της ΕΕ: την προώθηση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη βελτίωση της χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ και σε κοινωνικά ζητήματα}, όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή στρατηγική 2020 (Ψηφιακό θεματολόγιο)

Προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί Στόχος του έργου
 • Τα παιδιά θύματα βίας συνήθως υποστηρίζονται, όταν προκύψει η βία, αλλά όχι μακροχρόνια.
 • Η Μεσαία & μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε κακοποιημένα παιδιά 3 χρόνια μετά την κακοποίηση είναι ακριβή και οδηγεί σε «ιδιωτικοποίηση της υποστήριξης – θεραπείας»
 • Για τη μελέτη και τη δοκιμή οικονομικά αποδοτικών λύσεων για μια αποτελεσματική καθολική προσέγγιση για τη βία (πρόληψη, ανίχνευση, πρώτες βοήθειες και μεσοπρόθεσμη & μακροπρόθεσμη βοήθειας),
  μέσω πρωτοβουλιών ΣΔΙΤ και εργαλείων ΤΠΕ
 • Η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα (ΜΚΟ} δημιουργεί προβλήματα τυποποίησης.
 • Η έλλειψη καινοτομίας σε μεθοδολογίες και διαθέσιμα εργαλεία οδηγεί σε μια κακή γκάμα από παραδοσιακές εύκολες λύσεις (χρειάζονται καινούργια εργαλεία ΤΠΕ)
 • Για να αυξηθεί η γνώση των τοπικών … φορέων σχετικά με τα μοντέλα win.-to-win στις χώρες της ΕΕ και να ευνοηθεί η δυνατότητα μεταφοράς
 • Για να υλοποιήσουμε και να δοκιμάσουμε ένα καινοτόμο μοντέλο παρέμβασης (με τα σχετικά λειτουργικά εργαλεία) που μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα SVV σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επίσης, χάρη στις
  λύσεις ΤΠΕ για τη διαχείριση περιπτώσεων.
 • Η έλλειψη προληπτικών μέτρο κατά της βίας; Ιδίως προς τους υπεύθυνους για τα παιδιά. για την εκπαίδευση {δασκάλους και οικογένειες) και τα ίδια τα παιδιά
 • Υποεκτίμηση του αριθμού των θυμάτων της βίας σε όλη την Ευρώπη λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότερες από τις περιπτώσεις παραμένουν κρυφές, δεν καταγγέλλονται, καλύπτονται από το φόβο ή ντροπή
 • Για να εξοπλίσουμε τα παιδιά με τα εργαλεία που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους.
 • Για να προωθήσουμε και υποστηρίξουμε το ρόλο των σχολείων και να αξιοποιήσουμε τον ρόλο των εκπαιδευτικών και να ενισχύσουμε την ικανότητα και τις δεξιότητές τους στον τομέα της πρόληψης και της ανίχνευσης καταχρήσεων.
 • για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ενήλικας ο οποίος έχει μια σχέση με ένα παιδί, έχει ένα ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης για την αναγνώριση και τον εντοπισμό μια κλήσης για βοήθεια
 • Μια γενική χαμηλή ευαισθητοποίηση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και ιδρύματα που λειτουργούν στον κοινωνικό τομέα για τη διάσταση του προβλήματος
 • Για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη, ώστε να έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση και την επιβεβαίωση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την προστασία των νεαρών ανήλικων πολιτών από τον κίνδυνο κακοποίησης, και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιστοσελίδων και κινητών